ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ เทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา 30370 โทรศัพท์ 0-4422-8250 , โทรสาร 0-4422-8264  
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ เทศบาล พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
 
 
สารจากนายก
______________________________________________________________________________________________
   
 
  สารจากนายก
 
 

                 กราบเรียนพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวเทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อที่เคารพ กระผมนายยงยุทธ ศิริชัยคีรีโกศล ในฐานะนายกเทศมนตรีตำบลศาลเจ้าพ่อรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนให้เข้ามาทำหน้าที่บริหารเทศบาลเพื่อการพัฒนาอย่างสร้างสรรค์โดยคำนึกถึงประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนเป็นสำคัญ กระผมพร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานจ้างทุกคนล้วนมีความทุ่มเทแรงกายแรงใจและสติปัญญาเพื่อจะพัฒนาเทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อ ตามวิสัยทัศน์ “ศาลเจ้าพ่อ เมืองน่าอยู่ อย่างยั่งยืน ศูนย์กลางการพาณิชย์และการท่องเที่ยว” พร้อมทั้งบูรณาการทุกภาคส่วน สร้างการมีส่วนร่วม จากภาคประชาชนและส่วนราชการต่างๆ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมและให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของนโยบายที่ได้ให้ไว้กับพี่น้องประชาชน ทั้งนี้เพื่อสนองต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นทุกด้านหากขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปแล้วการทำงานย่อมเป็นไปได้ยากที่จะประสบความสำเร็จได้ อย่างไรก็ตามปัญหา อุปสรรค ย่อมถือเป็นสิ่งท้าทายสำหรับคณะผู้บริหารที่จะต้องมุ่งมั่น ฝ่าฟัน เพื่อให้พี่น้องประชาชนเทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อ มีคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม มีความปลอดภัยในชีวิต อันเป็นเป้าหมายของกระผมและคณะผู้บริหาร

                สุดท้ายนี้ กระผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในอนาคตต่อไป การพัฒนาเทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อ จะมีความเจริญอย่างมั่นคง และมีศักยภาพ พี่น้องของเรามีชีวิตความเป็นอยู่ทีดี ทำให้เกิดการสร้างชุมชนเข้มแข็งไ้ด้อย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต ขออันเชิญอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายบันดาลให้ทุกๆ ท่านพบแต่ความเจริญ คิดสิ่งใดสมปรารถนาทุกประการ และทุกด้านตลอดไป 

(นายยงยุทธ  ศิริชัยคีรีโกศล)

นายกเทศมนตรีตำบลศาลเจ้าพ่อ

 
เอกสารแนบ
โดย admin   ประจำวันที่   13-07-2564

 

 
   
 
 
 
 
 
เบอร์โทร 0-4422-8250 โทรสาร 0-4422-8264
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่อเทศบาล