ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ เทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา 30370 โทรศัพท์ 0-4422-8250 , โทรสาร 0-4422-8264  
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ เทศบาล พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
 
 
สภาพเศรษฐกิจ
______________________________________________________________________________________________
สภาพเศรษฐกิจ
 

โครงสร้างทางเศรษฐกิจ/ลักษณะการประกอบอาชีพ
ชุมชนเทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อเป็นชุมชนเริ่มต้นจากการตั้งถิ่นฐานเพื่อการเกษตรกรรมและพัฒนาเป็นชุมชนที่ประกอบอาชีพการค้าและการบริการ สถาบันการเงินบทบาทและหน้าที่ในปัจจุบันจึงเป็นศูนย์การค้าและการบริการระดับอำเภอซึ่งสามารถให้บริการแก่พื้นที่ส่วนใหญ่โดยรอบมีขอบเขตการบริการแก่ประชาชนภายในพื้นที่อำเภอวังน้ำเขียว
        โครงสร้างทางเศรษฐกิจของประชาชนในปัจจุบันจึงมีลักษณะ แบบผสมผสานระหว่างภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การพาณิชย์ และการบริการ
        1.ลักษณะการประกอบอาชีพ
ประชากรในเขตเทศบาลส่วนใหญ่ประกอบอาชีพธุรกิจค้าขาย, รับจ้างและบริการและประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นส่วนน้อย
        2.การพาณิชยกรรม/การบริการ
          1) สถานประกอบการด้านพาณิชยกรรม
) สถานีบริการน้ำมัน 4 แห่ง

) ห้างหุ้นส่วนจำกัด 6 แห่ง
          ค) ตลาดสด 1 แห่ง

          ง) ร้านค้าต่าง ๆ 108 แห่ง
          2.1 สถานประกอบการณ์เทศพาณิชย์
) โรงฆ่าสัตว์ - แห่ง
          2.2 สถานประกอบการด้านบริการ
) รีสอร์ท 4 แห่ง
) ธนาคาร 4 แห่ง
) ร้านอาหาร 11 แห่ง
        3. การอุตสาหกรรม
ลักษณะการประกอบการอุตสาหกรรมในท้องถิ่นเป็นอุตสาหกรรมขนาดเล็กหรืออุตสาหกรรมแบบครัวเรือน
         3.1 การท่องเที่ยว
       เทศบาลไม่มีแหล่งท่องเที่ยวที่รับผิดชอบในพื้นที่ แต่โดยสภาพภูมิศาสตร์และภูมิอากาศแล้วทำให้มีนักท่องเที่ยวผ่านมาและใช้บริการที่พักตากอากาศ,ร้านค้าร้านอาหารทำให้ประชาชนในพื้นที่มีรายได้ส่วนหนึ่งมาจากการให้บริการด้านการท่องเที่ยว
        3.2 การปศุสัตว์
ลักษณะการประกอบการปศุสัตว์ในท้องถิ่น ได้แก่ การเลี้ยงสัตว์เพื่อการค้าและการ
บริโภคในครัวเรือน ผลผลิตทางการปศุสัตว์ที่สำคัญ ได้แก่
- โคเนื้อ, สุกร, เป็ด, ไก่ ฯลฯ (สุนัข, แมว, ม้า แพะ)
         3.3 เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น
         ข้อมูลด้านการเกษตรกรรม
        -ลักษณะการประกอบการเกษตรกรรมในท้องถิ่น ได้แก่ การปลูกพืชผัก ผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับและการเลี้ยงสัตว์โดยลักษณะพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลมีเพียง 2.369 ตารางกิโลเมตร โดยห่างจากถนนสาย 304 ไปทางทิศตะวันออก 500 เมตร และไปทางทิศตะวันตกเพียง 200 เมตร พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นอาคารบ้านเรือนที่พักอาศัยจึงทำให้พื้นที่ทำการเกษตรกรรมมีน้อยผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญพืชไร่ที่สำคัญได้แก่ข้าวโพด มันสำปะหลังข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ข้าวฟ่างผลไม้ที่สำคัญได้แก่ ลำไย มะม่วง กล้วยหอม กระท้อน ลิ้นจี่ไม้ดอกไม้ประดับที่สำคัญได้แก่ กุหลาบ ดาวเรือง กล้วยไม้พืชผักที่สำคัญได้แก่ แตงกวา หอม กระเทียม ผักชี ข้าวโพดอ่อน มะเขือเทศ
         -ข้อมูลแหล่งน้ำทางการเกษตร
แหล่งน้ำที่ใช้ในการเกษตรกรรมของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อ คือ
         1. แหล่งน้ำในผิวดิน เช่น หนอง สระน้ำหน้าโรงเรียนวังน้ำเขียวพิทยาคม หรือ ลำธาร ร่องน้ำเดิมตามแนวร่องของลอนลูกฟูกของพื้นที่
2. แหล่งน้ำชั้นใต้ดิน เช่น เจาะบ่อน้ำบาล บ่อ ฯลฯ
          3.4 ข้อมูลแหล่งน้ำกินน้ำใช้ (อุปโภค - บริโภค)
แหล่งน้ำผิวดิน เช่น น้ำฝนในช่วงฤดูฝน ซื้อน้ำถัง การประปาส่วนภูมิภาคปักธงชัยสาขาปักธงธงชัยสระน้ำหน้าโรงเรียนวังน้ำเขียวพิทยาคมเจาะบ่อน้ำบาดาล
          พื้นที่เทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อมักประสบปัญหาขาดแคลนน้ำในช่วงหน้าแล้ง อยู่เป็นประจำ ทำให้มีผลต่อการพัฒนาและการลงทุนภายในพื้นที่ ซึ่งเป็นปัญหาที่สำคัญของพื้นที่เทศบาลฯ

 
 
 
 
 
เบอร์โทร 0-4422-8250 โทรสาร 0-4422-8264
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่อเทศบาล