ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ เทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา 30370 โทรศัพท์ 0-4422-8250 , โทรสาร 0-4422-8264  
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ เทศบาล พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
 
 
ประวัติความเป็นมา
______________________________________________________________________________________________
ประวัติความเป็นมา
 

ประวัติความเป็นมาของเทศบาลตำบล " ศาลเจ้าพ่อ "

             เทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อเป็นหน่วยการปกครองท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ของอำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ได้รับการจัดตั้งเป็น" สุขาภิบาลศาลเจ้าพ่อ " ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลศาลเจ้าพ่อ กิ่งอำเภอวังน้ำเขียว อำเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2536 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ หน้า 13 เล่มที่ 110 ตอนที่ 175 วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2536 และได้รับการยกฐานะขึ้นเป็น เทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็น เทศบาล พ.ศ. 2542 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่มที่ 116 ตอนที่ 9 ก วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542 ครอบคลุมพื้นที่ บางส่วนหมู่ที่ 1บ้านศาลเจ้าพ่อ บ้านคลองสอง หมู่ที่ 3 ตำบลวังน้ำเขียว บ้านบุไผ่ หมู่ที่ 5 และบ้านห้วยใหญ่ใต้ หมู่ที่ 6 ตำบลไทยสามัคคีซึ่งเทศบาลได้ตั้งอยู่ทางด้านทิศใต้ของจังหวัดนครราชสีมา ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 304 (นครราชสีมา - กบินทร์บุรี) เป็นระยะทางประมาณ 79 กิโลเมตร โดยเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างจังหวัดนครราชสีมากับจังหวัดปราจีนบุรี หรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับพื้นที่ชายฝั่งภาคตะวันออก และมีสัญลักษณ์เป็นรูปศาลเจ้าพ่อ หมายถึงศาลเจ้าพ่อหลวงราชซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของชาวศาลเจ้าพ่อ และสัญลักษณ์ของธรรมชาติ รูปภูเขา ต้นไม้ และแม่น้ำลำธาร หมายถึง ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากร

เนื้อที่ เทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อมีเนื้อที่ประมาณ 2.369 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 1,480.63 ไร่

* อาณาเขตติดต่อ

ทิศเหนือ ติดต่อกับบ้านบุไผ่ ตำบลไทยสามัคคี อำเภอวังน้ำเขียว

ทิศใต้ ติดต่อกับบ้านบุพราหมณ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

ทิศตะวันอออก ติดต่อกับบ้านสวนห้อม ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว

ทิศตะวันตก ติดต่อกับบ้านคลองสอง บ้านเขาแผงม้า ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว

* เขตการปกครอง จำนวนหมู่บ้านที่อยู่ในเขตรับผิดชอบของเทศบาลทั้งหมด 4 หมู่บ้าน รวม 861 ครัวเรือน โดยแบ่งออกเป็น 6 ชุมชนดังนี้

ชุมชนที่ 1 คือ ชุมชนโพธิ์คำพัฒนา ชุมชนที่ 2 คือ ชุมชนหลวงราชพัฒนา

ชุมชนที่ 3 คือ ชุมชนรวมใจพัฒนา ชุมชนที่ 4 คือ ชุมชนป่าขนุนพัฒนา

ชุมชนที่ 5 คือ ชุมชนศิริชัยร่วมใจพัฒนา ชุมชนที่ 6 คือ ชุมชนบุไผ่ห้วยใหญ่พัฒนา

 
 
 
 
 
เบอร์โทร 0-4422-8250 โทรสาร 0-4422-8264
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่อเทศบาล